?????? ????? ??????? ?????? ?????
???? 2020 אליפות ישראל לבוגרים בקשתות באולם
חורף 2020
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-01-2020 to 31-01-2020
רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 
BMקשת עירומה גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
019Bשחם רןמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
019Aביטון יקירמק. 1
018Aיונה אסףמק. 1
018Cלויטס יגאלמק. 1
017Cספיר ידיןמק. 1
017Aקלמן בנימיןמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
019Cלנדסמן קוטאלימק. 1
ORNקשתי מכבי אורנית
018Bקוסטף פיליפ אבנרמק. 1
017Bקמר מיכאלמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
017Dשטיינר יורםמק. 1
018Dשטיינר להבמק. 1
BWקשת עירומה נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
HRZקליעה אולימפית הרצליה
020Aדורופייבה נטליהמק. 1
020Bחרוסטליוב טטיאנהמק. 1
020Cיאסין זוריתמק. 1
JRSקשתי מכבי ירושלים
020Dפיינשטיין דניאלמק. 1
CMקומפאונד גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAמכבי קשתות המאה ה-21
011Dבכר כפירמק. 1
012Dברוצקי איגור יוסףמק. 1
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
009Dגבארין חאלדמק. 1
008Dקקון ירדןמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
010Dבקרמוס תומרמק. 1
013Cרביב שלומימק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
008Bבורובסקי אברהםמק. 1
012Bחסון יונתןמק. 1
010Bישי רןמק. 1
011Aמנדלוביץ איתמרמק. 1
009Bתגר איתןמק. 1
JRSקשתי מכבי ירושלים
012Cברלוביץ אליהומק. 1
011Cסורוקר גלמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
013Bזלוציבר דנימק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
010Cאבו זהרה אמיןמק. 1
009Aבזבוז'ני דמיטרימק. 1
008Cגרינברג ירדןמק. 1
011Bימרום שמאי חנניהמק. 1
012Aמלמד יהונתןמק. 1
014Aמרקוס ירוןמק. 1
013Dנוה אילמק. 1
010Aפולצ'ק ברקמק. 1
014Bפלקחין מיכאלמק. 1
013Aקזבצ'ינסקי אלכסנדרמק. 1
CMMקומפאונד מאסטרים גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAמכבי קשתות המאה ה-21
014Dסידורובסקי ליאונידמק. 1
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
015Bאליעז בן ציוןמק. 1
016Bגלר יעקבמק. 1
016Dזאבי עדןמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
015Cאלהרר מקסמק. 1
016Cשרמן דרורמק. 1
JRSקשתי מכבי ירושלים
015Dסורוקר אריקמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
014Cאדאטו יהושעמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
015Aשטיין נוריאלמק. 1
016Aתשבי אריהמק. 1
CWקומפאונד נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
JRSקשתי מכבי ירושלים
007Dורשבסקי נעהמק. 1
008Aכהן נוריתמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
007Cמרקוס דנהמק. 1
IMירי-אינסטינקטיבי גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
021Aגרינברג יוחאימק. 1
022Aיגר יוסףמק. 1
022Cמאס אורימק. 1
021Bעציון אלעדמק. 1
021Cעציון עופרמק. 1
IIAAקאי - קשתות אינסטינקטיבית עצמה
022Bברטהולץ ברקמק. 1
022Dגרוסמן אילמק. 1
023Bדרנר ניבמק. 1
021Dשמיר רועימק. 1
KSGLקשתי הגליל
023Aזנד איתןמק. 1
IWירי-אינסטינקטיבי נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
KSGLקשתי הגליל
024Dארז שגיתמק. 1
023Dויסברג נעהמק. 1
024Aזנד עמליהמק. 1
024Cפלג שרוןמק. 1
023Cשיינר-דנדקר עמיתמק. 1
024Bשרון קרןמק. 1
RMריקרב גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAמכבי קשתות המאה ה-21
001Bרוזינר איילמק. 1
002Bשגיא אלוןמק. 1
002Dשני איתימק. 1
JRSקשתי מכבי ירושלים
001Dדימנשטיין יורימק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
002Aזוברוביץ אלכסנדרמק. 1
001Aכץ ולרימק. 1
002Cממדוב אמילמק. 1
001Cספיבק אנטוןמק. 1
RMMריקרב מאסטרים גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAמכבי קשתות המאה ה-21
004Dרביד עדימק. 1
003Bרוזינר אילןמק. 1
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
003Cגופמן נתןמק. 1
004Bסוונידזה גורםמק. 1
ORNקשתי מכבי אורנית
003Dמאירוביץ עוזימק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
003Aאנטצקי סרגיימק. 1
004Cנקב יעקבמק. 1
005Aפארי אילןמק. 1
004Aצדוק עדומק. 1
RWריקרב נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAמכבי קשתות המאה ה-21
005Dבן מאיר נלמק. 1
007Aמצקין אלהמק. 1
BTLGקשתי בית לחם הגלילית
006Bזמזי אושרת מזלמק. 1
ORNקשתי מכבי אורנית
005Cשוורץ שרהמק. 1
006Cשומוביץ-מצא אביגילמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
006Dחדי מירבמק. 1
007Bמונסביץ' רומי רוחמהמק. 1