?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017 אליפות ישראל בקשתות באולם - חורף 2017
איגוד הקשתות הישראלי (ISRAA)
אולם 'רביבים', ראשון לציון, from 31-03-2017 to 31-03-2017
?????? ????? ?????? ????? - ???? 2017
רשימת משתתפים לפי סדר אירועים
 
BMקשת עירומה בוגרים (מעורב)
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
022Bגלזר אורימק. 1
021Bיוסף טלמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
021Cיונה אסףמק. 1
022Aלויטס יגאלמק. 1
021Aקריז'נובסקי ויקטוריהמק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
022Dאלחנתי משהמק. 1
JRSקשתי ירושלים
022Cבר גיל רזיאלמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
021Dלבנון נירמק. 1
CCMקומפאונד קדטים בנים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
019Dמרטין גיאמק. 1
JRSקשתי ירושלים
020Bיוסף רפאלמק. 1
020Cכהן נרימק. 1
020Aשגב אלוןמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
020Dזאבי נרימק. 1
CMקומפאונד גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
015Cאריאלי צבימק. 1
017Cבכר כפירמק. 1
016Cסידורובסקי לאונידמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
013Dאדרי מרקומק. 1
010Dאלהרר מקסמק. 1
011Dדויטש פרדריקמק. 1
015Dמלמד יהונתןמק. 1
012Dקריניץ רונןמק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
010Bאביב אברהםמק. 1
011Bזלצמן אילןמק. 1
015Bכהן גבריאלמק. 1
014Bמזרחי משהמק. 1
012Bמנדלוביץ' איתמרמק. 1
013Bקרלין אופירמק. 1
JRSקשתי ירושלים
012Cברקאי צבימק. 1
014Cסורוקר אריקמק. 1
013Cסורוקר גלמק. 1
KOSHקשתי כוכב השרון
017Dאדאטו יהושעמק. 1
016Dזאבי עדןמק. 1
KSGLקשתי הגליל
017Bורמן אלכסנדרמק. 1
016Bזילברמן רונןמק. 1
009Dסמש לאונידמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
010Aאיגורוב איליהמק. 1
011Cאלון דבמק. 1
010Cברוך אודימק. 1
015Aהינדי אופירמק. 1
013Aטמנוב ויטלימק. 1
017Aיוגב עופרמק. 1
012Aמרקוס ירוןמק. 1
009Cקוברסקי משהמק. 1
016Aקזבצ'ינסקי אלכסנדרמק. 1
011Aשומלין מיכאלמק. 1
014Aשניאורסון אלכס אריהמק. 1
CWקומפאונד נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
019Aסידורובסקי רבקהמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
018Dזלבסקי נטליהמק. 1
019Cלוי יהודיתמק. 1
IDVOאירגון נכי צה"ל
018Aגור שרוןמק. 1
JRSקשתי ירושלים
018Bורשבסקי נעהמק. 1
019Bכהן נוריתמק. 1
IMירי אינסטינקטיבי בוגרים (מעורב)
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
HRZקליעה אולימפית הרצליה
024Dיארוסלבסקי אדוארדמק. 1
KSGLקשתי הגליל
023Bגולדברג יואלמק. 1
025Cגינדה טלמק. 1
023Aהונה עידומק. 1
024Bלוץ דניאל-לבמק. 1
025Aמימון אילמק. 1
024Aמימון שחףמק. 1
024Cערוסי אילמק. 1
023Cפלג שימק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
023Dדוייב דורמק. 1
RCMריקרב קדטים בנים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
007Dפולימר יואבמק. 1
008Bקליינר שחרמק. 1
007Cרביד נוהמק. 1
008Aשטרסמן יואבמק. 1
RCWריקרב קדטים בנות
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
008Dיוסיפוב סטולרסקי זואימק. 1
009Bצרפתי זוטא יערהמק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
009Aמונסביץ לאהמק. 1
008Cמונסביץ רוחמהמק. 1
RMריקרב גברים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
003Dקומורובסקי נפתלימק. 1
004Dקליינר הללמק. 1
002Dרביד עדימק. 1
005Dשני איתימק. 1
HRZקליעה אולימפית הרצליה
002Bג'אן נדבמק. 1
004Bדימנשטיין יורימק. 1
003Bליברמן אפריםמק. 1
005Bנחום יניבמק. 1
001Bרובינשטיין אדוארדמק. 1
001Dשחם עומרמק. 1
KSGLקשתי הגליל
004Cגופמן נתןמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
001Aאנטצקי סרגיימק. 1
003Aדרוקמן קונסטנטיןמק. 1
003Cזוברוביץ' אלכסנדרמק. 1
002Aספיבק אנטוןמק. 1
002Cפארי אילןמק. 1
005Aרומנוב ויטלימק. 1
001Cשטיין נוריאלמק. 1
004Aשלגי נירמק. 1
RWריקרב נשים
מטרה
דירוג
מתחרה
מק.
21CAקשתות המאה ה-21
006Cלמסטר ג'אנהמק. 1
007Aמיכאלוב לימק. 1
006Aצאלון ספירמק. 1
JRSקשתי ירושלים
006Bעטייה רננהמק. 1
KSGLקשתי הגליל
006Dסבטי הגרמק. 1
RLTZקשתי מכבי ראשון לציון
007Bקראוס אולימפיהמק. 1
Back